Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ HORTORUS

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady aktywacji i używania Karty Podarunkowej HORTORUS.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) Regulamin – niniejszy Regulamin Karty Podarunkowej HORTORUS;
b) Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej HORTORUS – Hortorus Bartosiewicz Spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 81, 03-044 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154693, NIP: 5361231976.
c) Karta Podarunkowa HORTORUS lub Karta – bon towarowy na okaziciela, który uprawnia Użytkownika do dokonania zakupu w Centrum Ogrodniczym HORTORUS;
d) Nabywca – osoba, która w Centrum Ogrodniczym HORTORUS dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej HORTORUS;
e) Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej HORTORUS;
f) Centrum Ogrodnicze HORTORUS – sklep stacjonarny prowadzony pod następującym adresem:
03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 81.
3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy – w zamian za przekazanie przez niego gotówką, kartą płatniczą lub kredytową określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych – do przekazania mu Karty Podarunkowej HORTORUS, która będzie uprawniała jej Użytkownika do jednorazowych zakupów w Centrum Ogrodniczym HORTORUS. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej HORTORUS. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Centrum Ogrodniczym HORTORUS i nie podlegają oprocentowaniu.
4. Środki wpłacone przez Nabywcę nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa HORTORUS nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inną kartę tego typu.
5. Kartę Podarunkową HORTORUS stanowi plastikowa karta, wystawiana na okaziciela, na kwotę 100 zł, umożliwiająca dokonywanie jednorazowych zakupów w Centrum Ogrodniczym HORTORUS.
6. Do dokonania zakupów przy użyciu Karty Podarunkowej HORTORUS będzie uprawniony każdy Użytkownik bez względu na fakt, czy wszedł on w jej posiadanie w sposób zgodny z prawem, czy też nie.
7. Karta Podarunkowa HORTORUS nie może być wprowadzona do obrotu ani sprzedaży.
8. Zakup Karty Podarunkowej HORTORUS nie podlega żadnym upustom ani rabatom.
9. Karta Podarunkowa HORTORUS zachowuje ważność przez okres 6 miesięcy (słownie: sześciu) od dnia jej nabycia. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony. Wydawca przy sprzedaży Karty wpisuje na niej datę zakupu.

II. WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ HORTORUS

1. Karta Podarunkowa HORTORUS jest kartą tylko i wyłącznie na okaziciela.
2. Wydanie Karty Podarunkowej HORTORUS może nastąpić jedynie w Centrum Ogrodniczym HORTORUS.
3. Nabywca Karty Podarunkowej HORTORUS poprzez jej nabycie, oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Nabywca zobowiązuje się także do niezwłocznego poinformowania każdego Użytkownika o treści niniejszego Regulaminu oraz o miejscach, w jakich można się zapoznać z jego treścią. Użytkownik poprzez użycie Karty Podarunkowej HORTORUS oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
4. Przy wydawaniu Karty Podarunkowej HORTORUS Wydawca wpisuję datę wydania tj. datę sprzedaży Karty.

III. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

1. Do realizacji w Centrum Ogrodniczym HORTORUS będą przyjmowane wyłącznie Karty Podarunkowe HORTORUS nieuszkodzone, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.
2. Użytkownik może posłużyć się Kartą Podarunkową HORTOSUS tylko raz. Przy realizacji Karty (dokonania zakupu), Karta zostaje oddana Wydawcy.
3. Realizując zakupy przy użyciu Karty Podarunkowej HORTORUS, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Kartę pracownikowi Centrum Ogrodniczego HORTORUS. Karta Podarunkowa HORTORUS jest podstawą rozliczenia zawartej transakcji.
4. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty Podarunkowej HORTORUS, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
5. Niewykorzystane w całości środki z Karty Podarunkowej HORTORUS nie mogą być użyte podczas kolejnego zakupu. Niewykorzystana kwota Karty przepada.
6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej HORTORUS w następujących przypadkach:
a) uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności Karty;
b) przekroczenia terminu ważności Karty;
c) podejrzeń nieuprawnionych zmian daty nabycia Karty, która warunkuje datę ważności Karty;
d) braku wystarczającej ilości środków na Karcie pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru lub usługi, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny lub pokrycie to stanie się niemożliwe;
7. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej HORTORUS wynikające z okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności.
8. Karta nie może być używana przy realizacji usług (np. wykonanie i realizacja projektu ogrodu). Nie może być także użyta do pokrycia kosztów transportu.
9. Realizacja Karty Podarunkowej HORTORUS nie będzie możliwa w dniach, w których Centrum Ogrodnicze jest zamknięte. Szczególnie w okresie przerwy po sezonowej (od 24 grudnia do 28/29 lutego), nawet gdy w tym okresie minie termin ważności Karty.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE DOTYCZĄCE KARTY PODARUNKOWEJ

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową HORTORUS od momentu jej wydania Nabywcy. Wydawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub kradzież Karty po ich przekazaniu Nabywcy. Nabywca lub Użytkownik nie będą także zgłaszać względem Wydawcy roszczeń z tytułu utraty lub uszkodzenia Karty. Wydawca nie umożliwia też Użytkownikowi lub Nabywcy Karty zgłoszenia zastrzeżenia o utracie lub zaginięciu Karty.
2. Transakcja dokonana przy pomocy Karty Podarunkowej HORTORUS jest ważna bez względu na to, czy Użytkownik tej Karty wszedł w jej posiadanie w sposób uprawniony, czy też nie. Nabywca lub uprawniony Użytkownik nie będzie zgłaszał względem Wydawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.
3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej HORTOUS będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
4. Reklamacje – w odniesieniu do towarów zakupionych przy użyciu Karty Podarunkowej HORTORUS – mogą być składane bezpośrednio w Centrum Ogrodniczym HORTORUS, w godzinach jego otwarcia. Reklamacje mogą być także zgłaszane telefonicznie na numer 22 814 32 82 lub na adres e-mail: sprzedaz@hortorus.pl, gdzie zostanie udzielona szczegółowa informacja o sposobie złożenia reklamacji.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wydanie Karty Podarunkowej HORTORUS nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2. Karta Podarunkowa HORTORUS w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta Podarunkowa HORTORUS jest formą bonu towarowego.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.hortorus.pl/regulamin-karta-podarunkowa.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym w szczególności prawo do zakończenia wydawania i realizacji Kart Podarunkowych HORTORUS bez podania przyczyny. O zmianie Regulaminu, w tym w szczególności o zakończeniu realizacji Kart Podarunkowych HORTORUS Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana przez Wydawcę w sposób publiczny poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej www.hortorus.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej.
6. Regulamin obowiązuje od 5.11.2018 r.

Centrum Ogrodnicze
Hortorus Bartosiewicz Sp. J.

ul. Płochocińska 81
03-044 Warszawa, Białołęka