Dla akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne  wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –  „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Wobec powyższego, w zakładce “Dla Akcjonariuszy” będziemy na bieżąco zamieszczać informację dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Jednocześnie informujemy, że poniżej znajduje się klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Hortorus Barosiewicz SKA zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Hortorus Bartosiewicz SKA
ul. Płochocińska 81

03-044 Warszawa

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000976070, NIP 5361231976,
Regon 012636102, Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 złotych, opłacony w wysokości 100000,00 złotych.

 

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Hortrorus Bartosiewicz SKA

 

Kim jest administrator danych?

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest Hortorus Bartosiewicz SKA  z siedzibą w Warszawie,  ul. Płochocińska 81.  W Spółce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w każdej chwili może wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z ochroną danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Monika Kapitan  – email: m.kapitan@hortorus.pl

Państwa dane osobowe Hortorus Bartosiewicz SKA pozyskała od akcjonariuszy w procesie obejmowania  emitowanych przez Spółkę akcji lub w procesie obrotu tymi akcjami,  zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577) (dalej: „KSH”).

 

Cel, kategorie  i podstawy przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych będących akcjonariuszami spółki Hortorus Bartosiewicz SKA m.in. w  tym w szczególności, w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia, prowadzenia Księgi Akcyjnej oraz realizacji innych wymogów prawa spoczywających na Hortorus Bartosiewicz SKA

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres, serię i liczbę posiadanych akcji, numer rachunku bankowego, a w wypadkach wynikających z przepisów prawa: obywatelstwo, nr PESEL adres e-mail nr telefonu.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi przedmiotową kwestię jest Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Statut Spółki.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są Akcjonariusze Hortorus Bartosiewicz SKA. Każdy Akcjonariusz ma prawo przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu z księgi. Dane osobowe Akcjonariuszy będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa. Dodatkowo dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych, np. firmom prawniczym, informatycznym, księgowym,  firmom kurierskim i pocztowym, doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Hortorus Bartosiewicz SKA i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji oraz przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przewidzianego właściwymi przepisami prawa

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest warunkiem nabycia uprawnień Akcjonariusza. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości spełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości egzekucji praw Akcjonariusza przez osobę, której dane dotyczą.

Centrum Ogrodnicze
Hortorus Bartosiewicz Sp. J.

ul. Płochocińska 81
03-044 Warszawa, Białołęka