Program lojalnościowy

REGULAMIN KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Program prowadzony jest pod nazwą „Karta Lojalnościowa”.
1.2. Organizatorem programu jest Hortorus Bartosiewicz Sp. J. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000154693 (zwanej dalej Hortorus).
1.3. Program prowadzony jest w Centrum Ogrodniczym przy ul. Płochocińskiej 81 w Warszawie.
1.4. Program rozpoczyna się w dniu 01.03.2016 r. i trwa do odwołania.
1.5. Ważność karty wynosi maksymalnie 2 lata od momentu jej wydania. Karta nieużywana przez 2 lata traci status karty aktywnej. Klient ponownie musi spełnić warunki otrzymania Karty Lojalnościowej określone przez organizatora programu.
1.6. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie.

§2. Słowniczek użytych pojęć

2.1. Program – Program lojalnościowy „Karta Lojalnościowa” prowadzony przez Hortorus.
2.2. Uczestnik – klient, który bierze udział w programie.
2.3. Karta Lojalnościowa – karta programu należąca do Uczestnika Programu.
2.4. Formularz Rejestracyjny – formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu.

§3. Warunki udziału w Programie

3.1. Uczestnikiem programu może być każda osoba pełnoletnia, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie i której wydano Kartę Lojalnościową.
3.2. Wydanie Karty Lojalnościowej. Karta jest wydawana bezpłatnie, pełnoletnim osobom fizycznym po dokonaniu jednorazowo lub w terminie 30 dni zakupu na kwotę minimum 1000,00 zł oraz zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie.
3.3. Karta Lojalnościowa jest własnością Hortorus i może się nią posługiwać wyłącznie Uczestnik, któremu została wydana.
3.4. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

§4. Gromadzenie punktów

4.1. Posiadacze Karty Lojalnościowej gromadzą punkty dokonując zakupu towarów w Centrum Ogrodniczym Hortorus.
– Warunkiem otrzymania punktów jest okazanie Karty Lojalnościowej kasjerowi przed podsumowaniem paragonu.
– Zakończenie paragonu skutkuje brakiem możliwości doliczenia punktów.
– Punkty naliczane są indywidualnie dla każdego towaru, ilość punktów przypisanych do towaru ustalana jest przez Organizatora Programu.
4.2. Późniejsza rejestracja punktów na podstawie dokumentów zakupu nie jest możliwa, a Uczestnikowi Programu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4.3. Uprawnionym do posługiwania się Kartą Lojalnościową w celu rejestracji punktów na koncie w związku zakupem towarów jest wyłącznie Uczestnik programu, któremu wydano Kartę Lojalnościową.
4.4. Za jeden zakup (paragon, faktura) punkty mogą być przyznane Uczestnikowi tylko jeden raz bez względu na ilość okazanych Kart.
4.5. Wartość 1 pkt. wynosi 0,10 zł. Punkty tracą ważność po upływie 1-go roku od momentu ich naliczenia.
4.6. Punkty naliczone w momencie zakupu aktywne są na koncie Klienta po upływie 7 dni.
4.7. Przy jednorazowym zakupie na kwotę 1000,00 zł punkty naliczane są bezpośrednio po zakończeniu transakcji.
4.8. Przy zakupie w terminie 30 dni na równowartość kwoty 1000,00 zł punkty naliczane są od następnej transakcji po wydaniu Karty Lojalnościowej.

§5. Realizacja punktów

5.1 Realizacja zgromadzonych punktów w programie skutkuje udzieleniem rabatu.
5.2. Wysokość rabatu zależy od ilości realizowanych punktów w danej transakcji.

§6. Postanowienia ogólne

6.1. Hortorus zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie o każdym czasie bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach Uczestnicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem w ogłoszeniach na terenie Centrum Ogrodniczego.
6.2. Program obowiązuje bezterminowo jednocześnie Hortorus zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym terminie bez podania przyczyny.
6.3. Program Lojalnościowy nie obejmuje promocji i wyprzedaży towarów.
6.4. Regulamin Programu jest dostępny do wglądu w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.hortorus.pl.

Centrum Ogrodnicze
Hortorus Bartosiewicz Sp. J.

ul. Płochocińska 81
03-044 Warszawa, Białołęka